Съобщения за публикуване на Предварителни обявления в профил на купувача с Възложител Областна админстрация на Област София
Към страницата >>
Обществените поръчки се възлагат при условията и по реда на Закона за обществените поръчки в съответствие със следните принципи:

- Публичност и прозрачност;
- Свободна и лоялна конкуренция;
- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация
- Набирателна сметка на "Областна администрация на област София" :
IBAN: ВG77SТSА93003322724101, ВIC: SТSАВGSF при банка „ДСК" ЕАД
Финансов център Калоян, гр. София, ул. „Цар Калоян" № 1.
Към страницата до 31.12.2016г.>>
Към страницата от 01.01.2017г.>>
Описание на административните услуги, предоставяни от Областна администрация на Област София, и вътрепните правила за реда и организацията на административното обслужване в администрацията. Към страницата >>
- Гореща линия: тел. 02 9265137
- Ел. Поща: anticorruption@sf.government.bg
- Пощенска кутия в сградата на Областна администрация на област София, гр. София, ул. Алабин 22
- Комисия за превенция и противодействие на корупцията към Министерски Съвет