Skip Navigation Links > >
СЪВЕТИ И КОМИСИИ

Заповед за създаване на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.

Заповед за постоянно действаща комисия за работа с предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана

Комисия Планове на новообразуваните имоти

Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие

Областен обществен съвет

Областна комисия Военни паметници

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Областна транспортна комисия

Областен експертен съвет по устройство на територията

Съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

РЕГИСТЪР на дейността на областните комисии и съвети на област София град

Областен съвет / комисияОснование за създаване:
Областен съвет за развитиечл. 22 от Закона за регионалното развитие
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупциятаРешение № 77 от 11.02.2002 г. на Министерски съвет във връзка с Националната стратегия за противодействие на корупцията; РД-15-151/22.06.2017г. на ОУ на област София
Областен съвет по условия на трудчл. 43 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет за развитие на Област Софиячл. 9 от Закона за насърчаване на заетостта; Заповед №РД -15-160/29.06.2017г. на ОУ на област София
Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпросичл. 12 от Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет; Заповед №РД -15-151/22.06.2017г. на ОУ на област София
Областна епизоотична комисия за прилагане на мерките по здравеопазване на животнитечл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; Заповед №РД -15-149/22.06.2017г. на ОУ на област София
Областна комисия по безопасност на движението по пътищата§ 1а, ал. 2 от Закона за движение по пътищата; Заповед №РД -15-146/22.06.2017г. на ОУ на област София
Областна транспортна комисиячл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.); Заповед №РД -15-147/22.06.2017г. на ОУ на област София.
Областен експертен съвет по устройство на териториятачл. 4 и чл. 6 от Закона за устройство на територията; Заповед №РД -15-162/30.06.2017г. на ОУ на област София
Областен съвет по сигурностПМС № 352/19.09.1997 г. на Министерски съвет; Заповед №РД -15-153/29.06.2017г. на ОУ на област София
Областна комисия Военни паметницичл. 6 от Закона за военните паметници; Заповед №РД -15-166/13.07.2017г. на ОУ на област София
Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия; Заповед №РД -15-176/03.08.2017г. на ОУ на област София
Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужванечл. 7, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Устройствен правилник на областните администрации, чл. 7а от Устройствен правилник на областните администрации; Заповед №РД -15-148/22.06.2017г. на ОУ на област София
Областен съвет за намаляване риска от бедствияРД-15-175/31.07.2017г. на ОУ на област София
Областен оперативен щаб за противодействие на тероризмаРД-15-154/29.06.2017г. на ОУ на област София
Постоянно действаща комисия за избор на оценител и възлагане на пазарни оценкиРД-15-164/30.06.2017г. на ОУ на област София
Постоянна комисия за разглеждане на исканията на физически и юридически лица за изплащане на обезщетения за принудително отчуждени за държавни нужди по реда на ЗДС недвижими имоти частна собственостРД-15-163/30.06.2017г. на ОУ на област София
Постоянно действаща комисия за становища по исканията за финансиране от Столична община до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МСРД-15-145/22.06.2017г. на ОУ на област София
Постоянна комисия за подпомагане и осигуряване осъществяването на правомощията на Областния управител относно предоставяне под наем без търг на имоти частна държавна собственостРД-15-200/21.09.2017г. на ОУ на област София
Комисия за работа с жалби на физически и юридически лица, организации и др.РД-15-141/22.06.2017г. на ОУ на област София