Skip Navigation Links >
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

В Областната администрация на област София бяха проведени Консултации за съставите на 23 РИК, 24 РИК и 25 РИК в област София


29.01.2017 г.


Полезни връзки

  На 29.01.2017г. на основание чл. 60, ал. 1 от ИК, Указ № 59 на президента на Република България от 24.01.2017г. за насрочване на избори за Народно събрание на Република България на 26.03.2017г., г-жа Живка Такева-Първанова временно изпълняващ длъжността Областен управител на Област София проведе консултации с представители на всички парламентарно представени партии и коалиции в 43-то Народно събрание, които имаха възможността да направят своите предложения за състава на 23-та, 24-та и 25-та Районни избирателни комисии.

  Проведените консултации и постигнатото съгласие бяха обективирани в протокол, подписан от всички присъстващи и утвърден от областния управител г-жа Живка Такева-Първанова.

  Протоколът от консултациите заедно с изискуемите документи за определяне съставите на трите Районни избирателни комисии бяха предоставени на Централната избирателна комисия, която ще се произнесе с Решение за назначаване до 03.02.2017 година.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


26.01.2017 г.


Полезни връзки

  На основание чл. 60, ал. 1 от ИК, Указ № 59 на президента на Република България ОТ 24.01.2017 г за насрочване на избори за Народно събрание на Република България на 26.03.2017 г. Областният управител на Област София, ще проведе консултации за състава на 23-та, 24-та и 25-та Районни избирателни комисии с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 43-тото Народно събрание.

  Консултациите ще се проведат на 29.01.2017 г. от 13,00 часа на адрес: гр.София, район „Триадица“, ул.“Алабин“ № 22, етаж 6, Заседателна зала на Областна администрация на Област София.

  При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:
  1. Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към изборните книжа);
  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари 2016 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);
  5. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

  В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.
  На консултациите ще бъдат допускани само изрично упълномощените за участие лица.


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

- Пощенска кутия в сградата на Областна администрация на област София, гр. София, ул. Алабин 22

Електронна поща
- Горещ телефон:
02 9265137

- Комисия за превенция и противодействие на корупцията към Министерски Съвет

Информационна брошура с правата на пострадалите от престъпления по ЗКФКПП.

БГ D FR EN