Skip Navigation Links > >

ПРАВОМОЩИЯ НА ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

 • Подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;

 • Обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;

 • Организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността;

 • В изпълнение на задачите си политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции;

 • Бюджет и финанси;

 • Земеделие и храни;

 • Държавна собственост;

 • Труд, социална политика;

 • Здравеопазване, образование, култура и младежки дейности;

 • Регионално развитие и евроинтеграция;

 • Класифицирана информация и достъп до обществена информация;

 • Местно самоуправление, законосъобразност на актове и действията на органите на местното самоуправление и местна администрация, контрол при изпълнението на административните актове за Област София-град;

 • Други задачи, възложени от областния управител;

Областен управител
Зам. Областни управители